Wednesday, October 20, 2010

[Yasmin_discussions] Hybrid Spaces : Hybrid Cities : Hybrid Territories

Bonjour Yasmin,

Following is my third contribution to this ongoing discussion.
This text is in the language of my ancestors.
I trust this will pose a resolvable problem.

Andrew

"
Bha eòin bhuchallach an t-sléibh gu caidreaoh, guamach, a' gabhail
tàimh an còs nam bruach, agus ùdlaiche cabrach nam fàs-ghlac, fo
dhubhar na daraig aosda, a' siabadh nan cuileag o 'bhian calgaoh, an
uair a bhrist an ruaig a steach air Cona-ghleann.
"